دانشجویان محترم توجه فرمایند با توجه به اشکالات پیش آمده دردرگاه پاسارگاد ،لطفا جهت پرداخت اینترنتی از درگاه سداد استفاده نمایید


 

ورود به سیستم