قابل تـوجه دانشجویان محترم واحـد

برابر بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

برای دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند، نرخ افزایش 10 درصد اعمال می گردد.

برای دانشجویانی که در زمانی خارج از زمان مقرر شده نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند، نرخ افزایش 12/5 درصد اعمال خواهد شد


لطفا برای حصول اطمینان از پرداخت های خود، از درگاه سداد برای پرداخت استفاده نمایید

 

ورود به سیستم